تعاریف و مفاهیم تمبر

1- تمبرهای یادبود: تمبرهایی که به مناسبت های مختلف سال، وقایع مهم تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی ، علمی ، ورزشی، هنری و ... با تعداد و شمارگان محدود فقط برای یکبار چاپ و منتشر می شوند .

2-تمبرهای جاری: تمبرهای جاری به منظور پرداخت هزینه های پست براساس تعرفه های رسمی شرکت چاپ و جهت فروش و الصاق بر روی مرسولات پستی عرضه می گردند . این نوع تمبرها برحسب نیاز شبکه با تیراژ متفاوت به دفعات تجدید چاپ شده و بدون محدودیت زمان مصرف و در تمام نقاط کشور توسط دفاتر و باجه های پستی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

3-مشترکین تمبر: به اشخاصی اطلاق می گردد که نزد واحدهای پستی دارای ودیعه بوده و تمبرهای درخواستی خود را از هر انتشار بطور منظم دریافت می نمایند.

4-مشترکین طلایی: مشترکینی که از هر انتشار حداقل بمیزان ده سری و بالاتر دریافت می نمایند و نزد واحدهای پستی دارای ودیعه می باشند " مشترک طلایی " محسوب می شوند که ممکن است از سوی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با دریافت نوعی تمبر خاص مورد تشویق و حمایت قرار بگیرند.

5-ودیعه: میزان وجهی که مشترکین تمبر جهت دریافت تمبرهای خود بصورت سالیانه به پست پرداخت می نمایند. ودایع مشترکین با اعلام انصراف و درخواست کتبی قابل استرداد خواهد بود.

6-میزان ودایع: بر اساس تعداد تمبرهای دریافتی مشترکین از پست تعیین می شود که در حال حاضر بشرح ذیل می باشد:

الف- 1 سری تا 3 سری 300,000 ریال
ب - 4 سری (بلوک) تا 49 سری 500,000 ریال
پ - (ورق) و بالاتر 1,000,000 ریال
شایان ذکرمیباشد که مبالغ فوق درآینده قابل تغییر خواهدبود

7-مالیات بر ارزش افزوده: در هر نوبت خرید تمبر توسط مشترکین، مقادیری بعنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشترکین دریافت می شود که میزان آنرا هرسال دولت تعیین می نماید.